14592+0649 : COMPONENTS
 
 
  A B C D
B pa=21.2°
sep=19.44"
 
C pa=104.1°
sep=17.06"
pa=156.8°
sep=24.24"
 
D pa=249.2°
sep=35.33"
pa=232.5°
sep=50.45"
pa=260.4°
sep=50.28"
 
E pa=78.7°
sep=72.23"
pa=93.6°
sep=63.95"
pa=71.4°
sep=57.29"
pa=75.6°
sep=107.24"
 
 
14592+0649 A
 
 
Coord arcsec 2000
145911.61+064829.9
Mag
11.37
Spectr
G1V
PmRA
-33.0
PmDE
-69.0
Tycho2
0333-00373-1
Gaia DR2
01845501184
Tycho2
TYCHO2
0333-00373-1
Pflag
RAmdeg
224.79840104
DEmdeg
6.80831938
PmRA
-27.9
PmDE
-77.0
E RAmdeg
78
E DEmdeg
98
E pmRA
2.6
E pmDE
2.6
EpRAm
1979.12
EpDEm
Num
3
Q RAmdeg
0.1
Q DEmdeg
0.5
Q pmRA
0.0
Q pmDE
0.5
BTmag
11.902
E BTmag
0.163
VTmag
11.373
E VTmag
0.163
Prox
166
TYC
HYP
CCDM
RAdeg
224.79846639
DEdeg
6.80850694
EpRA 1990
1.61
EpDE 1990
1.29
E RAdeg
85.0
E DEdeg
114.7
Posflg
Corr
-0.2
 
 
14592+0649 B
 
 
Coord arcsec 2000
145912.08+064848.0
Mag
14.7
Spectr
G5V
PmRA
-33.0
PmDE
-69.0
 
 
14592+0649 C
 
 
Coord arcsec 2000
145912.72+064825.7
Mag
11.44
PmRA
-29.0
PmDE
-68.0
 
 
14592+0649 D
 
 
Coord arcsec 2000
145909.39+064817.3
Mag
14.87
PmRA
2.0
PmDE
-4.0
 
 
14592+0649 E
 
 
Coord arcsec 2000
145916.37+064844.0
Mag
15.46
PmRA
-13.0
PmDE
2.0